stypendium dla każdego

Stypendium dla każdego - KLIKNIJ

Dobry start

Dobry start - KLIKNIJ

Pedagog – Tynda Agnieszka

dyżury w roku szkolnym 2017/18

poniedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
8:00-12:00
8:00-9:00 - indywid. konsultacje pedagogiczne
8:00-13:30
12:30-13:00 - indywid. konsultacje pedagogiczne
8:00-11:50 oraz 12:40-14:009:00-14:00
12:30-14:00 - indywid. konsultacje pedagogiczne
8:45-12:00

 ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  PEDAGOGA  SZKOLNEGO

1. Diagnozowanie środowiska ucznia.
2. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
3. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności w nauce.
4. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły w stosunku do uczniów.
7. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki.
8. Wspieranie bieżących działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli
9. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
10. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
11. Wykonywanie innych bieżących zadań związanych z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły zleconych przez dyrektora szkoły.
12. Zadania organizacyjne:
• Prowadzenie dokumentacji pedagoga (dziennik pedagoga z rejestrem przyjęć oraz indywidualne teczki dzieci zawierające dokumentację prowadzonych badań).
• Uczestniczenie w radach pedagogicznych.
• Sprawozdanie ze swojej działalności (2 razy w roku).

ZAKRES  OBOWIĄZKÓW  PSYCHOLOGA  SZKOLNEGO

1. Zadania psychologa

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

d) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia

f) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki o których mowa w odrębnych przepisach.

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna