Statut

STATUT

 GIMNAZJUM NR 3 IM. ZNAKU RODŁA

W KWIDZYNIE

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Gimnazjum nr 3 w Kwidzynie zwane w treści niniejszego Statutu szkołą, działa na podstawie aktualnego orzeczenia o organizacji szkoły.

§2.

Szkoła kieruje się wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, a w szczególności ustaleniami Konwencji o Prawach Dziecka.

§3

Szkoła działa zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami) o systemie oświaty i innymi przepisami dotyczącymi szkół gimnazjalnych oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§4

Szkoła jest szkołą publiczną.

§5

Szkoła jest jednostką budżetową, prowadzoną i utrzymywaną przez Gminę Miejską Kwidzyn.

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Gdańsku.

3. Obsługę finansową na podstawie odrębnego porozumienia prowadzi Centrum Administracyjne Szkół w Kwidzynie.

§6

Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek Rady Szkoły lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§7

Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

§8

Siedziba szkoły: Kwidzyn, ul. Kamienna 18

 Dział II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

§9

Szkoła realizuje zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach dotyczących szkół gimnazjalnych, a w szczególności:

1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

2. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

4. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

5. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej stosownie do woli rodziców lub prawnych opiekunów.

6. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

7. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania.

8.Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

9. Szczegółowe zadania wychowawcze szkoły określa program wychowawczy szkoły, będący załącznikiem nr 1 do Statutu.

10. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz klasy na zasadach ogólnych.

11. W celu realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, w szczególności związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pobytu na terenie szkoły uczniów, szkoła posiada system monitoringu wizyjnego. Zapisy monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystane przez dyrekcję, pracowników szkoły, rodziców, uczniów, organy zewnętrzne (na wniosek zainteresowanych za zgoda dyrektora szkoły)

 Dział III. ORGANIZACJA SZKOŁY

Rozdział 1.

ORGANY SZKOŁY

§10

Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Szkoły,
4. Rada Rodziców,
5. Samorząd Uczniowski,
6. Rzecznik Praw Ucznia.

 Rozdział 2.

DYREKTOR SZKOŁY

§11

Dyrektor szkoły w szczególności:

1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

4. Realizuje uchwały Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej (podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących).

5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną obsługę szkoły.

5a. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

6. Wykonuje inne zadania wynikające ze szczególnych przepisów.

7. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

8. Współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

9. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole.

10. Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

11. Może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Przepis ten nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem, szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

12. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

13. Dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§12

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.

2. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor. A w przypadku nieobecności wicedyrektora wyznaczony nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze.

3. Zakres obowiązków wicedyrektora szkoły określają odrębne przepisy oraz wewnętrzne ustalenia między dyrektorem szkoły a wicedyrektorem.

4. Na wniosek dyrektora szkoły bądź innych organów szkoły utworzyć można inne stanowiska kierownicze lub funkcyjne stosownie do obowiązujących przepisów i możliwości finansowych.

5. W szkole tworzy się funkcję koordynatora zespołu nauk humanistycznych, koordynatora zespołu nauk matematyczno-przyrodniczych, koordynatora zespołu ds. integracji, oraz koordynatora zespołu ds. specjalnych potrzeb pedagogiczno-psychologicznych uczniów.  Zakres obowiązków koordynatora określają wewnętrzne ustalenia pomiędzy nim a dyrektorem.

6. W szkole tworzy się stanowisko pomocy nauczyciela. Zakres obowiązków na stanowisku pomocy nauczyciela określają wewnętrzne ustalenia pomiędzy nią a dyrektorem szkoły.

§ 13

1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem Szkoły.

2. Sytuacje konfliktowe między organami rozstrzygane są wewnątrz szkoły wg następującego trybu:

1) z każdego z organów szkoły wybierany jest jeden przedstawiciel, który stanowi skład zespołu rozstrzygającego zaistniały problem,

2) decyzje podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50% członków zespołu,

3) w przypadku równej ilości głosów decyduje głos dyrektora szkoły.

3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami szkoły odpowiada dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Rozdział 3. RADA SZKOŁY

§14

Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także:

1. Uchwala Statut Szkoły.

2. Przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych i opiniuje plan finansowy szkoły.

3. Może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole. Wnioski te mają charakter wiążący.

4. Opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych, propozycje dyrektora szkoły realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego ( fakultety). Propozycję dyrektora szkoły dotyczącą dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym.

5. Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

6. Może gromadzić w celu wspierania działalności statutowej szkoły fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł (zasady wydatkowania tych funduszy określa odrębny regulamin).

§15

 1. W skład Rady Szkoły wchodzą, w równej liczbie przedstawiciele:

1) rodziców wybranych na zebraniu otwartym Rady Rodziców,

2) nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną,

3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów,

a) udział uczniów w Radzie Szkoły nie jest obowiązkowy.

b) w regulaminie Rady Szkoły mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.

2. Wybory są jawne, dokonywane spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Na wniosek jednego członka Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej wybory mogą być tajne.

3. W przypadku wyborów z Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły powołuje komisję skrutacyjną, która czuwać będzie nad prawidłowością wyborów. Wyborów dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności min. 50% członków. Komisję wśród Rady Rodziców powołuje jej przewodniczący. Zasady są takie same jak w przypadku Rady Pedagogicznej.

4. Dyrektor szkoły lub inna osoba pełniąca funkcję kierowniczą nie może wejść w skład Rady Szkoły.

4a) W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły.

5. W Radzie Szkoły mogą pracować jedynie ci rodzice, których dzieci uczą się w szkole.

6. Rada Szkoły wybiera na pierwszym zebraniu przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane.

7. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu rady.

8. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:

1) Rady Pedagogicznej,

2) Rady Rodziców,

3) Samorządu Uczniowskiego

 Rozdział 4. RADA PEDAGOGICZNA

§16

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W jej zebraniach mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy dyrektora szkoły, Rady Szkoły albo, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

§17

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie (podejmowanie uchwał w sprawie) planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

2) zatwierdzanie (podejmowanie uchwał w sprawie) wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole (po zaopiniowaniu projektów przez Radę Szkoły),

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły (tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych),

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycję dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia niezwłocznie o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór jest ostateczne.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian do uchwalenia rady szkoły.

5. Propozycje dyrektora szkoły realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego (fakultety).

§18

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

§19

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Jej zebrania są protokołowane.

3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rozdział 5. RADA RODZICÓW

§20

1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. W skład rad rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w pkt 1-4

§21

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

Rozdział 6. SAMORZĄD UCZNIOWSKI

§22

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły

5. Samorząd może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawa do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymogami,

2) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

4) prawa do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

6) prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu, prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę Rzecznika Praw Ucznia.

Rozdział 7. RZECZNIK PRAW UCZNIA

§23

1. W szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia.

2. Szczegółowe zasady powoływania i funkcjonowania Rzecznika Praw Ucznia określa Statut Rzecznika Praw Ucznia.

§24

Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Ucznia o pomoc w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących ucznia, a w szczególności o pomoc przy odwoływaniu się od wymierzonych kar.

Rozdział 8. CELE I ZADANIA STRAŻNIKA MIEJSKIEGO

§25

Na mocy oddzielnego porozumienia z komendantem Straży Miejskiej w szkole może być zatrudniony strażnik miejski, którego kompetencje wynikają z odrębnych przepisów. Strażnik wspomaga pracowników szkoły w utrzymaniu ładu, porządku oraz egzekwowaniu realizacji postanowień regulaminów szkolnych.

Dział IV. ORGANIZACJA NAUKI

§ 26

1.             Do szkoły uczęszczają dzieci zamieszkałe w jej obwodzie podlegające obowiązkowi szkolnemu.

2.             W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami może być przyjęte dziecko nie zamieszkałe w jej obwodzie.

 §27

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a)            Z urzędu absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły

b)            Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku dysponowania wolnymi miejscami.

2.            Decyzję o przyjęciu ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły uwzględniając następujące kryteria:

a)            Wynik obowiązkowego sprawdzianu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

b)            Oceny zajęć edukacyjnych umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Celujący – 6 pkt.

Bardzo dobry – 5 pkt.

Dobry – 4 pkt.

Dostateczny – 3 pkt.

Dopuszczający – 2 pkt.

c)             Wynik zachowania:

Wzorowe – 12 pkt.

Bardzo dobre – 10 pkt.

Dobre – 8 pkt.

Poprawne – 6 pkt.

Nieodpowiednie – 1 pkt.

Naganne – 0 pkt.

3.             W przypadku mniejszej ilości wolnych miejsc od liczby wniosków o przyjęciu do szkoły ucznia spoza rejonu decyduje większa suma punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami określonymi w pkt.2 a, b, c. 

4.             Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim  są  przyjmowani  do  szkoły w  pierwszej  kolejności.

5.             Tryb odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

a)            W ciągu 7 dni od opublikowania list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły rodzic (opiekun prawny) może złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

b)           W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku rodzica (opiekuna prawnego) przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia ucznia do szkoły.

c)            W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic (opiekun prawny) może złożyć do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d)           Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

e)           Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły rodzic (opiekun prawny) może wnieść skargę do sądu administracyjnego.

§ 28

 1.             Szkoła prowadzi klasy integracyjne. W pierwszej kolejności przyjmowani są do nich uczniowie zamieszkali na terenie miasta Kwidzyna na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia integracyjnego, specjalnego wydanego przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnię. Przyjmowane są dzieci niepełnosprawne w szczególności:

a)           Słabo widzące

b)           Słabo słyszące

c)           Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

d)           Z zaburzoną motoryką

e)           Przewlekle chore

2.           W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie rekrutacji do klasy integracyjnej w szkole mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne z powiatu kwidzyńskiego i spoza niego.

3.           Warunki naboru dzieci niepełnosprawnych do klas integracyjnych określa regulamin rekrutacji do klas integracyjnych.

§ 29

1.           W szkole prowadzone mogą być:

a)          Klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego

b)          Klasy sportowe

2.          Nabór do klas odbywa się na podstawie:

a)          Pisemnej zgody rodziców

b)          Zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej.

c)          Prób sprawności fizycznej przeprowadzonej w szkole.

d)          Wyników nauki zgodnie z § 27 pkt. 2 a, b, c

3.           Warunki naboru dzieci do klas sportowych określa regulamin rekrutacji do klas sportowych.

§30

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Zajęcia dydaktyczne dzielą się na dwa semestry:

1) pierwszy – od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno wychowawczych we wrześniu, do ostatniej soboty stycznia poprzedzającej ferie zimowe
2) drugi – od pierwszego dnia lutego do dnia zakończenia roku szkolnego

3. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu.

§31

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

2. W arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny umieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych i funkcyjnych, liczbę pracowników administracji i obsługi, liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach i grupach, liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§32

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.

§33

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy, warunków lokalowych i kadrowych oraz innych czynników zewnętrznych.

2. Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną organizuje się nauczanie indywidualne ucznia na czas określony w tym orzeczeniu.

§34

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§35

1. Corocznie dokonywany jest podział oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, uwzględniając warunki lokalowe szkoły, wysokość posiadanych przez szkołę środków finansowych oraz przepisy w sprawie ramowego planu nauczania.

2. Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach językowych obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.

4. Organizację zajęć w klasach integracyjnych określają szczegółowe przepisy prawa oświatowego.

§ 36

1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych lub na życzenie rodziców prowadzone w formie zajęć odpłatnych.

§37

1. Dla uczniów gimnazjum, którzy ukończyli klasę I i 15 rok życia oraz nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.

2. Dyrektor gimnazjum po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.

4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora gimnazjum, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.


§38

1. Szkoła może prowadzić klasy o profilu specjalistycznym.

2. Warunki przyjęcia do klasy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3. Kryteria przyjęcia to:

1) wyniki wybranych zajęć edukacyjnych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły,

2) wyniki sprawdzianu przeprowadzonego przez OKE w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

3) wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz zaświadczenie lekarskie w wypadku wychowania fizycznego.

§39

Szkoła, wykorzystując posiadaną bazę, może organizować kursy i inne zajęcia, jak również świadczyć usługi dla ludności stosownie do obowiązujących przepisów.

§40

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie).

§41

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i stwarza warunki higienicznego spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala ajent w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§42

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów czytelni i wypożyczania ich poza bibliotekę,

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. Szczegółowe zadania biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej.

§43

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub ich dojazd do szkoły, szkoła może prowadzić świetlicę.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza
w świetlicy nie powinna przekraczać liczby 25 uczniów.

§44

Dla realizacji celów i zadań statutowych szkoła posiada pomieszczenia zgodne z art. 67 ust.1 ustawy oraz ponadto:

1. pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2. bibliotekę,
3. gabinet terapii pedagogicznej,
4. świetlicę,
5. gabinet podstawowej opieki medycznej,
6. szatnie,
7. inne pomieszczenia gospodarcze i usługowe.


§45

W szkole przeprowadza się różne badania mające na celu diagnozowanie pracy szkoły oraz poprawę jej jakości. Sprawdziany, prace klasowe, ankiety oraz inne materiały badawcze przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego, którego dotyczą tj. do 31.08.

§46

W szkole mogą funkcjonować różne regulaminy oraz procedury. Ich zapis nie może być sprzeczny ze sformułowanymi w niniejszym Statucie

 Dział V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§47

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych, pracowników obsługi i pomoc nauczyciela.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły, o których mowa w ust. 1. określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

§48

W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Liczbę etatów określa corocznie arkusz organizacyjny szkoły.

Rozdział 1.  ZADANIA NAUCZYCIELI

§49

1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych spowodowanego udziałem w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach i innych imprezach nauczyciel ma obowiązek zaznaczyć w dzienniku zajęć lekcyjnych nieobecność ucznia literą D (delegowany) i liczyć go, jako obecnego. Wykaz uczniów biorących udział w wyżej wymienionych imprezach musi być potwierdzony podpisem i pieczęcią dyrektora szkoły. Wykaz uczniów sporządza nauczyciel (opiekun).

2. Zadaniem nauczyciela jest:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

2) dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego

3) obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

4) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

6) troska o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny (odpowiedzialność materialna),

7) Realizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania ucznia.

3. W klasach integracyjnych może być zatrudniony nauczyciel posiadający specjalne przygotowanie nazywany dalej nauczycielem „wspierającym”. Do jego zadań należy m. in.:

a) dokonanie „diagnozy roboczej”

b) udzielanie pomocy uczniom niepełnosprawnym

c) opracowanie z nauczycielem przedmiotu strategii lekcji

d) integracja uczniów, rodziców, nauczycieli szkoły w procesie dydaktyczno wychowawczym

4. Zadania pedagoga szkolnego:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych

b) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli

e) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach

f) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu w przypadku, gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy

g) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

5. Zadania psychologa

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

d) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia

f) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

§50

Nauczyciel oraz jego współmałżonek nie mogą udzielać płatnych korepetycji uczniom szkoły.

§51

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy.

2. W szkole można utworzyć: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wyłoniony spośród członków zespołu zwany koordynatorem.

4. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) wspólne opracowywanie sposobów badania wyników nauczania,

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,

3) decydowanie w sprawie wyboru podręczników nauczania,

4) opracowywanie corocznego programu rozwoju,

5) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania,

6) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,

7) opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

8) wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb zespołu i szkoły,

9) opiniowanie programu nauczania z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

5. W szkole tworzy się zespoły ds. specjalnych potrzeb psychologiczno – pedagogicznych ucznia.

Rozdział 2. ZADANIA WYCHOWAWCY

§52

1. Każdy oddział jest powierzony szczególnej opiece jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy jego obowiązki przejmuje inny nauczyciel (II wychowawca), dla którego jest to praca nieodpłatna.

3. Wychowawców wyznacza dyrektor szkoły.

4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniowskim oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4) koordynowanie prac klasowego zespołu ds. specjalnych potrzeb psychologiczno-pedagogicznych ucznia.

5. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w danej klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

4) z pomocą pedagoga szkolnego utrzymuje kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia,

5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

6) dokonuje oceny zachowania uczniów konsultując ją z wszystkimi pracownikami szkoły, zespołem klasowym i samym uczniem,

7) wprowadza dla uczniów w swojej klasie „zeszyt indywidualnego kontaktu z rodzicami”

6. Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

7. Wychowawca klasy jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia dokumentacji związanej z oddziałem, którego jest wychowawcą stosownie do wymagań organów szkoły.

8. Obowiązkiem wychowawcy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły.

Dział VI. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

§53

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem w trakcie wycieczek:

2. Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do postępowania zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami oraz powiadomienia dyrektora szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas tych zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu Wycieczek Szkolnych.

3. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych kierownik wraz z opiekunami.

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed lekcjami w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach zgodnie z corocznie ustalanym przez dyrektora planem. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z planem dyżurów znajdujących się w pokoju nauczycielskim

5. Za nieobecnego nauczyciela pełni dyżur nauczyciel mający za niego zastępstwo lekcyjne (przed lekcją) lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły (informuje o tym zapis w zeszycie zastępstw, znajdujący się w pokoju nauczycielskim, z którym każdy ma obowiązek się zapoznać)

6. Każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom w nagłych sytuacjach. Obowiązek ten dotyczy również otoczenia opieką osób niepełnosprawnych.

§54

Ze względu na bezpieczeństwo osób stanowiących społeczność szkolną, na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich. Zakaz ten nie dotyczy:

1. przypadków wynikających z charakteru pracy szkoły np. wizyty rodziców (powinny obywać się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych nauczyciela, po uprzednim ustaleniu terminu i zgłoszeniu w dyżurce lub sekretariacie szkoły),

2. przypadków wcześniej uzgodnionych z pracownikami szkoły po uprzednim zgłoszeniu w dyżurce lub sekretariacie szkoły,

3. osób korzystających ze stołówki szkolnej wyłącznie na czas dojścia do niej i spożycia lub odebrania obiadu.

 Dział VII. RODZICE ORAZ UCZNIOWIE

Rozdział 1. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§55

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Rodzice mają prawo:

1) znać zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze danej klasy oraz całej szkoły,
2) znać przepisy dotyczące oceniania i promowania,
3) uzyskiwać informacje na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
4) uzyskiwać informacje i porady w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
5) wyrażać i przekazywać organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinię na temat pracy szkoły.

3. Rodzice mają obowiązek:

1) stosować się do wymogów aktów prawnych określających ich obowiązki wobec dzieci

2) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych

3) interesować się postępami w nauce i zachowaniu dzieci

4) kontaktować się ze szkołą w sprawie dzieci z własnej inicjatywy lub z inicjatywy szkoły

5) zapewnić realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dziecko.

6) ponosić odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez swoje dziecko na terenie szkoły

7) zwolnić dziecko z trwających zajęć lekcyjnych na podstawie wpisu do zeszytu indywidualnego kontaktu, lub w czasie bezpośredniej wizyty w szkole, po poinformowaniu wychowawcy klasy lub innego nauczyciela

8) powiadomić szkołę o dłuższej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu, sanatorium lub innej – najpóźniej do siedmiu dni takiej nieobecności;

9) usprawiedliwić nieobecność dziecka, w ciągu siedmiu dni od powrotu dziecka do szkoły, ustnie lub dokonując wpisu w zeszycie indywidualnego kontaktu lub przez dostarczenie zwolnienia lekarskiego.

Rozdział 2. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

§56

 Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej, bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego oraz ochrony i poszanowania jego godności,

3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra osób

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w kołach przedmiotowych i zainteresowań funkcjonujących w szkole,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

6) zapowiedzi z tygodniowym wyprzedzeniem prac klasowych obejmujących treści całego działu programowego (nie więcej niż trzech w ciągu tygodnia, a jednocześnie tylko jednej w ciągu dnia),

7) pomocy w przypadkach trudności w nauce w zespołach korekcyjno kompensacyjnych w ramach środków finansowych, którymi dysponuje szkoła,

8) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

11) swobodnego wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rzecznika Praw Ucznia,

12) opieki socjalnej na zasadach określonych w szkole,

13) usprawiedliwienia nieprzygotowania do lekcji według zasad ustalonych z nauczycielem przedmiotu,

14) korzystania z porad i opieki pielęgniarek szkolnych,

15) pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego po spełnieniu kryteriów określonych w regulaminie w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie

§57

Uczeń ma obowiązek:

1) systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, być do nich przygotowanym oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie jak i aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły,

2) troszczyć się o dobre imię szkoły, szanować i wzbogacać jej tradycje,

3) przestrzegać zasad kultury współżycia oraz odnosić się z należytym szacunkiem
w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4) ponosić odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

6) przychodzić na lekcje i inne zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem,

7) ustawiać się po dzwonku na lekcje przed danym gabinetem i oczekiwać na nauczyciela
w spokoju i ciszy,

8) przestrzegać norm i reguł zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami moralno – etycznymi

9) nie opuszczać samowolnie terenu szkoły podczas trwania wszystkich lekcji i przerw międzylekcyjnych,

10) reprezentować szkołę, bądź organizację szkolną na zewnątrz,

11) ponosić materialną odpowiedzialność za umyślne wyrządzenie szkody na terenie szkoły,

12) występować w stroju galowym na uroczystościach szkolnych i ważnych lekcjach,

13) przestrzegać w szkole i poza szkołą bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu, narkotyzowania się i rozprowadzania środków odurzających,

14) przebywać w domu po godzinie 2000 w okresie jesienno – zimowym oraz po 2200 w okresie wiosenno – letnim. Opuszczanie domu jest możliwe wyłącznie pod opieką dorosłych,

15) systematycznie usprawiedliwiać nieobecności w szkole, jednak nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia powrotu szkoły,

16) posiadać podczas zajęć szkolnych „zeszyt indywidualnego kontaktu z rodzicami”,

17) podczas zajęć szkolnych nosić jednolity strój, którego wzór określa Regulamin stroju,

18) nie korzystać z telefonu komórkowego na terenie szkoły (tylko w wyjątkowych, losowych wypadkach za zgodą wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły). Telefon musi być wyłączony i schowany. Naruszenie przez ucznia tej zasady będzie skutkowało zabraniem telefonu komórkowego do depozytu. Odbioru telefonu dokonuje rodzic (opiekun prawny),

19) Aktywnie uczestniczyć w realizacji Projektu Edukacyjnego

Rozdział 3. NAGRODY

§58

Za swoje osiągnięcia uczeń może otrzymać:

1) pochwałę wychowawcy klasy

2) pochwałę dyrektora szkoły na apelu szkolnym,

3) nagrodę rzeczową,

4) nagrodę pieniężną (stypendium naukowe, jeżeli będą środki finansowe na ten cel)

5) świadectwo ukończenia klasy z wyróżnieniem, jeśli na świadectwie szkolnym uzyskał jedną z dwóch najwyższych ocen z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75
6) list pochwalny do rodziców,

7) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli na świadectwie końcowym uzyskał jedną z dwóch najwyższych ocen ze sprawowania oraz średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz odznakę „SREBRNA TARCZA”, jeżeli na świadectwie szkolnym uczeń uzyskał oceny z poszczególnych przedmiotów nie niższe niż dobre, najwyższą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,0.

8) absolwent szkoły może otrzymać honorowy tytuł:

Najlepszego Absolwenta

Najlepszego Kolegi

Najlepszego Polonisty

Najlepszego Matematyka

Najlepszego Historyka

Najlepszego Biologa

Najlepszego Fizyka

Najlepszego Chemika

Najlepszego Geografa

Najlepszego Muzyka

Najlepszego Plastyka

Najlepszego Anglisty

Najlepszego Sportowca

Najlepszego Informatyka

Najlepszego Germanisty

9) Tytuł przyznaje powołana przez dyrektora kapituła, wyłoniona spośród rodziców, nauczycieli i uczniów. Pod uwagę brane są trzyletnie dokonania absolwentów.

Rozdział 4. KARY

§59

Za nie przestrzeganie Statutu Szkoły oraz Regulaminu szkoły uczeń może otrzymać karę:

1) upomnienie lub naganę wychowawcy klasy

2) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły po zawiadomieniu rodziców (opiekunów ucznia),

3) odebranie prawa (na czas określony) uczestnictwa ucznia w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach szkolnych

4) przeniesienie ucznia do równoległej klasy

5) przeniesienie do innego gimnazjum

Wobec ucznia mogą być zastosowane inne kary po uzgodnieniu z uczniem i jego opiekunem prawnym, np. drobne prace porządkowe na terenie szkoły.

§60

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. O przypadku ukarania ucznia dyrektor lub wychowawca klasy informuje osobiście lub listownie rodziców (opiekunów prawnych). O przyznanej nagrodzie wychowawca klasy informuje w czasie zebrania klasowego

§61

Szkoła organizuje spotkania z rodzicami nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; prowadzi 1 raz w miesiącu konsultacje dla rodziców.

§62

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń, na wniosek dyrektora, poparty uchwałą Rady Pedagogicznej, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innego gimnazjum, między innymi w przypadku, gdy:

1) nagminnie łamie regulamin szkoły,

2) w sposób demoralizujący wpływa na rówieśników.

2. Ucznia, który ukończył 18 lat, dyrektor szkoły (w oparciu o decyzję Rady Pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego) może skreślić z listy uczniów, w przypadku, kiedy:

1) jego wyniki w nauce nie rokują ukończenia szkoły,

2) jego absencja na lekcjach przekracza 50%,

3) nagminnie łamie regulamin szkoły,

4) w sposób demoralizujący wpływa na rówieśników,

5) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

3. Od decyzji uczeń może odwołać się w terminie 7 dni za pośrednictwem dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty.

Dział VIII. OCENIANIE

§63

1. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia

b) zachowanie ucznia.

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie komentarza ustnego lub pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniom podczas zajęć, jego rodzicom (prawnym opiekunom) podczas konsultacji nauczycielskich lub w inny sposób ustalony z rodzicem (prawnym opiekunem). Przy udostępnianiu prac uwzględnia się regulacje zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2a. Nauczyciel ustnie lub pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę, informując, jakie wymagania uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę wyższą.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu

e) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

5. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne i roczne, końcowe.

§64

Ocenianiu podlegają:

a) wypowiedzi ustne
b) wypowiedzi pisemne
c) prace na lekcji
d) samokształcenie-praca i przygotowanie do lekcji
e) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.

2. Nauczyciele wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, zajęć technicznych i zajęć artystycznych przy ocenianiu w szczególności powinni brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

§65

1. Nauczyciele na pierwszych lekcjach przedmiotowych informują uczniów o:

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Tych samych informacji nauczyciele udzielają rodzicom (opiekunom prawnym) podczas pierwszych konsultacji.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o:

a) warunkach, sposobie i kryteriach oceniania z zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku podejrzenia niezgodności wystawienia oceny z regulaminem jej ustalania

b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w przypadku podejrzenia niezgodności wystawienia oceny z regulaminem jej ustalania.

3. Tej samej informacji nauczyciele udzielają rodzicom (opiekunom prawnym) podczas pierwszych spotkań z rodzicami.

§66

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie komentarza ustnego lub pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) podczas konsultacji, spotkań klasowych z rodzicami, kontaktów indywidualnych (po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem) na terenie szkoły.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w sekretariacie szkoły w obecności dyrektora szkoły lub innej upoważnionej do udostępnienia tej dokumentacji przez niego osoby.

§67

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, założonych zgodnie z art.82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 pkt. 1a do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostowania tym wymaganiom.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 pkt. 1a do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 §68

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 1 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

1a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

3.  Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach drugiego języka obcego na podstawie opinii z Poradni Psychologiczni-Pedagogicznej a ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na podstawie wniosku opiekuna prawnego oraz opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.  W Przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

4.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć drugiego obowiązkowego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§68A

1. Oceny bieżące ustala się według skali:                                                                                      

     1) celujący (6)

     2) bardzo dobry (5)

     3) dobry (4)

     4) dostateczny (3)

     5) dopuszczający (2)

     6) niedostateczny (1)

( z uwzględnieniem znaków: „+” i „-„)

1a. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe określa się według skali:

* pozytywne – celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2),

* negatywna – niedostateczny (1).

2. Gdy osiągnięcia ucznia można przeliczyć na punkty, ustala się następujące progi procentowe:

      1. 100% – 96% – celujący

      2. 95% – 86% – bardzo dobry

      3. 85% – 70% – dobry

      4. 69% – 51% – dostateczny

      5. 50% – 35% – dopuszczający

      6. 34% – 0% – niedostateczny

Powyższa skala dotyczy bieżących ocen z dłuższych samodzielnych pisemnych prac ucznia lub prac podsumowujących większą partię materiału, ocen uzyskanych ze sprawdzianu na wyższą ocenę od przewidywanej oraz ocen z egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego.

2a. Uzyskanie poszczególnych ocen określa spełnienie poniższych wymagań:

1)     Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego,

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, jako umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe,

- uzyskał tytuł laureata bądź finalisty olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu, co najmniej wojewódzkim,

2)     Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego,

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania jako umiejętności podstawowe,

- opanował większą część wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, jako umiejętności ponadpodstawowe,

3)     Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego,

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, jako umiejętności podstawowe,

- opanował znaczną część wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, jako umiejętności ponadpodstawowe,

4)     Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego,

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania obejmujące program nauczania określone, jako umiejętności podstawowe,

- chętnie i aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym,

- opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy – określone programem nauczania, jako umiejętności podstawowe,

5)     Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego,

- rozwiązuje z pomocą nauczyciela zadania obejmujące podstawę programową,

- stara się aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym,

6)     Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową kształcenia ogólnego,

- nie potrafi z pomocą nauczyciela rozwiązać zadań obejmujących podstawę programową.

  3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:

        1) Formy pisemne:

              a) praca klasowa,

              b) sprawdziany,

              c) kartkówki,

              d) zadania domowe,

              e) pisanie tekstu ze słuchu,

              f) testy (różnego typu)

              g) prace dodatkowe,

       2) Formy ustne:

              a) odpowiedzi,

              b) aktywność na lekcji,

              c) recytacja,

        3) Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.

4. Każdą pracę klasową uczeń może poprawić jeden raz w ciągu dwóch tygodni po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

5. Nauczyciel, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem zapowiada pracę klasową i odnotowuje to w dzienniku elektronicznym, aby uniknąć ich nagromadzenia.

6. W tygodniu uczeń może pisać 3 dłuższe (min. 1 godz. lekcyjna) zapowiedziane formy pisemne (nie więcej niż 1 w ciągu dnia). Termin oddawania sprawdzonych prac pisemnych wynosi 14 dni.

7. Obecność ucznia na pracach klasowych jest obowiązkowa. Jeżeli z przyczyn losowych nie może ich pisać z całą klasą, powinien to zrobić w terminie do dwóch tygodni po przyjściu do szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej otrzymuje on w dzienniku wpis (nb), którego wartość liczbowa wynosi 1.

8. Jeżeli wymaga tego specyfika przedmiotu, nauczyciel ma prawo stosować wagi do poszczególnych form pomiaru według następującej listy:

     1) konkursy przedmiotowe olimpiady – waga 5

     2) prace klasowe, testy rozdziałowe, testy semestralne i roczne – waga 4

     3) sprawdziany (więcej niż 3 jednostki tematyczne) – waga 3

     4) kartkówki – waga 2

     5) zadania domowe, odpowiedź ustna, aktywność i inne – waga 1.

9.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są wystawiane na podstawie średniej ważonej (jeżeli nauczyciel stosuje wagi ocen) lub średniej arytmetycznej obliczanej automatycznie w dzienniku elektronicznym według następujących zasad:

Średnia ważona/ arytmetyczna

Ocena śródroczna/ końcoworoczna

5,51 – 6,00

celujący

4,51 – 5,50

bardzo dobry

3,51 – 4,50

dobry

2,51 – 3,50

dostateczny

1,75 – 2.50

dopuszczający

poniżej 1,74

niedostateczny

 

10. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) Uczeń ma prawo do poprawy każdej przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w formie sprawdzianu w części ustnej i pisemnej.

2) Podanie o sprawdzian wiedzy i umiejętności może złożyć uczeń lub jego rodzic.

3) Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest:

* uzyskanie w ciągu roku z prac pisemnych: prac klasowych, testów, sprawdzianów, co najmniej 50% ocen wyższych od oceny przewidywanej,

* systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

* właściwa postawa i praca na zajęciach.

4) Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia podania o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania jest:

* właściwa postawa wobec koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników,

* stopień respektowania zasad zachowania określonych w statucie.

5) Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 Dział IX. KLASYFIKACJA

§69

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych (z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania) i zachowania ucznia oraz ustalaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych (z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego) i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia (z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania) i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych (z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego) i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

5. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspierającego.

§70

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowe ustalone są w stopniach wg skali:

pozytywne: stopień celujący – 6 stopień bardzo dobry – 5 stopień dobry – 4 stopień dostateczny – 3 stopień dopuszczający – 2,

negatywna: stopień niedostateczny-1

2. Minimalna liczba ocen będących podstawą do klasyfikacji przy przedmiocie realizowanym w ciągu 1 godziny tygodniowo wynosi – 3, w ciągu większej liczby godzin tygodniowo – 5.
Z języka polskiego powinny być przeprowadzone minimum 2 prace klasowe obejmujące swym zakresem treści z literatury tzw. wypracowania.

3. Uczeń i jego opiekunowie muszą być poinformowani o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej a o ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nagannych z zachowania, na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

4. Nie później niż na trzy tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej wychowawcy organizują spotkania z rodzicami uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi z przedmiotów edukacyjnych oraz nagannymi z zachowania. Przyjęcie tego faktu do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem. Jeżeli rodzic nie stawi się na spotkaniu, informacja zostaje przesłana przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym za potwierdzeniem odbioru wiadomości. Wpis w dzienniku korespondencyjnym szkoły jest potwierdzeniem poinformowania rodzica. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (jego opiekunów prawnych) nauczyciel ma obowiązek uzasadnić ocenę klasyfikacyjną.

5. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych w stosunku do uczniów posiadających orzeczenie PPP uzgadniają oceny z nauczycielem wspomagającym.
6. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

7. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

c) dbałość o honor i tradycje szkoły

d) dbałość o piękno mowy ojczystej

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

g) okazywanie szacunku innym osobom

h) postawę wobec środowiska naturalnego w tym stosunek do zwierząt.

10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

12. Uczniom/uczennicom, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrazili zgodę na uczęszczanie na zajęcia edukacyjne z religii lub etyki, roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne wlicza się do średniej ocen.

 Dział X. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE I INNE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

§71

1. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów (w miarę posiadanych środków finansowych):

a) posiadających aktualne zalecenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

b) u których w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, semestrze programowo wyższym. Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi warunki do ich uzupełnienia, również m. in. przez konsultacje z nauczycielem. Obecność na tych zajęciach jest dla ucznia obowiązkowa.

2. Zajęcia specjalistyczne organizuje się dla uczniów na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 Dział XI. EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

§72

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki

b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Uczniowie lub rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do skontaktowania się z wychowawcą lub sekretariatem szkoły w pierwszym dniu zajęć lekcyjnych po rocznej radzie klasyfikacyjnej w celu ustalenia terminu egzaminu klasyfikacyjnego.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, który spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego przeprowadza się w formie zadań praktycznych i teoretycznych, a z pozostałych przedmiotów w formie ustnej i pisemnej.

9. Przewodniczący komisji klasyfikacyjnej ustala z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

12. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

 Dział XII. ODWOŁANIA

§73

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do skontaktowania się z dyrekcją szkoły w pierwszym dniu po upłynięciu terminu zgłaszania zastrzeżeń, o decyzji oraz ewentualnym ustaleniu terminu sprawdzianu wiadomości, umiejętności ucznia (jeżeli chodzi o roczną lub semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w formie ustnej i pisemnej). Od decyzji komisji lub Rady Pedagogicznej przysługuje odwołanie w terminie 3 dni za pośrednictwem dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala ocenę zgodnie z rozporządzeniem MEN.

4. Ustalona w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez komisję ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od wcześniej ustalonej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5. Uczniowi, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych w terminie wyznaczonym przysługuje termin dodatkowy uzgodniony z dyrektorem szkoły.

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

 Dział XIII. EGZAMINY POPRAWKOWE

§74

1. Ustalona przez komisję na egzaminach klasyfikacyjnym i sprawdzającym ocena niedostateczna roczna (semestralna) może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego) §73 pkt 1,2,3,4 stosuje się odpowiednio z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) składają podania z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego do dyrektora szkoły do dnia, w którym odbędzie się rada pedagogiczna klasyfikacyjna roczna (semestralna).Podania należy złożyć w sekretariacie szkoły.

4. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Dokładny termin egzaminu ustala dyrektor szkoły. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek poinformowania się o jego dacie w sekretariacie szkoły.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) muszą usprawiedliwić nieobecność na egzaminie poprawkowym w dniu, w którym miał się on odbyć oraz są zobowiązani do poinformowania się w sekretariacie szkoły w pierwszym dniu po egzaminie poprawkowym o dodatkowym terminie.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

10. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w rocznym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Rada Pedagogiczna może zdecydować o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, co najmniej dwa razy z rzędu.

11. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

Dział XIV. UKOŃCZENIE SZKOŁY

§75

Uczeń kończy gimnazjum, gdy:

1. Uczeń kończy gimnazjum, gdy w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

1 a. Na klasyfikację końcową składa się również roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

2.  O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna na zakończenie klasy programowo najwyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

§76

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

§77

Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§78

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

§79

Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.

§80

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§81

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

§82

Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły.

Dział XV. WYRÓŻNIENIA

§83

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał w danej klasie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 i oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Honorową odznakę dla absolwenta „srebrna tarcza” otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych przedmiotów edukacyjnych oceny min. dobre, średnią ocen co najmniej 5,0, wzorową ocenę zachowania.

4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

5. Jeden raz w semestrze uczeń za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie lub za osiągnięcia sportowe może otrzymać stypendium motywacyjne. Stypendia przyznawane są w ramach posiadanych funduszy przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu wniosku przez komisję stypendialną.

Dział XVI. ZACHOWANIE

§84

1. Wszyscy pracownicy szkoły oraz inne do tego upoważnione osoby w ciągu całego okresu podlegającego ocenie mają prawo wydawania opinii o zachowaniu ucznia zarówno pisemnie (zeszyt uwag) jak i ustnie, przekazując stosowne informacje wychowawcy klasy.

2. Prawo do wydawania opinii o zachowaniu ucznia posiadają również jego rówieśnicy oraz ich rodzice.

3. W terminie 14-21 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej każdy nauczyciel może proponować danemu uczniowi ocenę zachowania. Propozycję składa wychowawcy klasy w dzienniku elektronicznym.

4. Uczniowie mają prawo negocjować z nauczycielem wysokość oceny zachowania.

5. W terminie 7 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej wychowawca klasy w oparciu o zebrane opinie, uwzględniając opinie rówieśników oraz zainteresowanego ucznia, proponuje wysokość oceny i podaje ją do ogólnej wiadomości. Decyzja wychowawcy jest ostateczna.

6. W terminie 21 dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej rodzice lub opiekunowie ucznia powinni zostać poinformowani o zagrożeniu oceną naganną. Fakt ten musi zostać udokumentowany (podpis rodzica lub informacja o wysłaniu zawiadomienia pocztowego widniejąca w dzienniku korespondencyjnym szkoły).

§85

Roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali i kryteriów:

1. Wzorowe

- jego zachowanie może stanowić wzór do naśladowania zgodny z ogólnie przyjętymi normami etyczno – moralnymi

- osiąga wyniki w nauce odpowiadające jego możliwościom wykazując bardzo duże zaangażowanie podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

- godnie reprezentuje szkołę poza nią

- jest aktywnym uczestnikiem i organizatorem imprez szkolnych i pozaszkolnych

- ma wzorowy stosunek do własnej i cudzej pracy oraz mienia szkolnego i prywatnego

- przestrzega regulaminu samorządu uczniowskiego dotyczącego stroju uczniowskiego

- nie spóźnia się na lekcje oraz nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych

- wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia

2. bardzo dobre

- posiada wysoką kulturę osobistą

- dba o mienie szkolne i prywatne

- bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków

- nie spóźnia się na lekcje oraz nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych

- osiąga wyniki w nauce zgodnie ze swoimi możliwościami

- jest aktywnym uczestnikiem imprez szkolnych i pozaszkolnych

- przestrzega regulaminu samorządu uczniowskiego dotyczącego stroju uczniowskiego

- zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm etyczno-moralnych

- bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia

3. dobre

- wyniki w nauce odpowiadają jego możliwościom

- dba o mienie szkolne i prywatne

- nie ulega nałogom

- godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

- dobrze wypełnia powierzone mu obowiązki

- nie spóźnia się na lekcje oraz nie ma godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych

- przestrzega norm etyczno-moralnych

- dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia

4. poprawne

- wyniki w nauce nie zawsze odpowiadają jego możliwościom

- jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń

- nie niszczy własności szkolnej i własnej

- wykazuje bierną postawę w życiu środowiska szkolnego i pozaszkolnego

- sporadycznie się spóźnia na lekcje

- jego strój nie odbiega od regulaminu samorządu uczniowskiego

- z reguły przestrzega ogólnie przyjętych norm etyczno-moralnych

- poprawnie wywiązuje się z obowiązków ucznia

5. nieodpowiednie

- często nie wywiązuje się ze swoich obowiązków

- posiada godziny nieobecne nieusprawiedliwione (od 20 do 30 w semestrze) oraz spóźnia się na lekcje

- otrzymuje negatywne uwagi dotyczące kultury osobistej

- zdarzają się mu zachowania agresji i wulgaryzmu

- ulega nałogom (palenie papierosów, picie alkoholu itp.)

- jego strój uczniowski czasami odbiega od regulaminu samorządu uczniowskiego

- często łamie ogólnie przyjęte normy etyczno –moralne

6. naganne

- posiada godziny nieobecne nieusprawiedliwione (więcej niż 30 w semestrze) oraz spóźnia się na lekcje

- nagminnie łamie ogólnie przyjęte normy etyczno – moralne środowiska szkolnego i pozaszkolnego

- często wykazuje zachowania agresywne i wulgarne

- demoralizuje rówieśników

- ulega nałogom

- nie wykazuje chęci poprawy

- bardzo często nie wywiązuje się z obowiązków ucznia

2. Warunkiem otrzymania danej oceny nie musi być spełnienie wszystkich jej kryteriów.

 Dział XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§86

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§87

Szkoła może współpracować i utrzymywać kontakty z innymi szkołami i instytucjami na terenie kraju i zagranicy.

§88

1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§89

Zmian w statucie dokonać może Rada Szkoły na wniosek, co najmniej jednego z organów szkoły zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Po dokonaniu 2 zmian w Statucie upoważnia się dyrektora szkoły do opublikowania tekstu jednolitego.

§90

Tekst jednolity powstał na podstawie uchwały Rady Szkoły wg stanu na dzień 04.04.2016r.

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna

Tak było