Procedura rekrutacji

Uczniowie wypełniają podanie w formie elektronicznej na stronie www.nabor.pcss.pl/kwidzyn następnie drukują wniosek (jeżeli uczeń nie może w domu, drukuje w czytelni) – rodzic i uczeń podpisują, uczeń przynosi do wychowawcy do dnia 29.05.2017

Komplet dokumentów będzie zawierał:

– Wniosek o przyjęcie do szkoły- podpisany przez rodzica i ucznia
– Kwestionariusz deklaracji Języków obcych- podpisany przez rodzica i ucznia (druk można odebrać u pedagoga, wychowawcy)

Zaświadczenia w przypadku uczniów którzy we wniosku w kryterium uzupełniającym wpisali – TAK

1. Wielodzietności (tzn. od trojga dzieci niepełnoletnich) – należy wypełnić oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (druk uczeń możne odebrać u pedagoga)

2. Samotnego wychowania – należy wypełnić oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (druk można odebrać
u pedagoga) w przypadku rozwodu, separacji, śmierci jednego z rodziców należy dołączyć – wyroku sądu o rozwodzie lub separacji lub akt zgonu oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia – czyli z adnotacją – „Za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis rodzica.

3. Niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności rodzica kandydata, rodzeństwa kandydata – należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia – czyli z adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis rodzica.

4. Rodziny zastępczej
– należy dostarczyć dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą

– oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia, czyli z adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis rodzica.

– zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim
– oryginał bądź odpis poświadczony urzędowo lub kopia poświadczona za zgodność przez rodzica ucznia;

– opinię PPP w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

– oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia

• W przypadku uczniów, którzy wybierają liceum sportowe – należy dostarczyć- opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe(druk do odebrania u pedagoga), zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, pisemną zgodę rodzica(druk do odebrania u pedagoga)

• W przypadku uczniów, którzy wybierają w Branżowej Szkole I Stopnia –KLASĘ WIELOZAWODOWĄ muszą dostarczyć
– zaświadczenie o praktyce u rzemieślnika

– zaświadczenie z Cechu Rzemiosł Różnych

Na podaniu uczeń wpisuje szkoły według swoich preferencji – może umieścić 3 szkoły, i dowolną liczbę klas/oddziałów w zakresie tych 3 szkół.

WAŻNE

 W przypadku osoby, która składa dokumenty również do szkoły poza powiat Kwidzyna w podaniu nie wpisuje tej szkoły i CAŁĄ REKRUTACJĄ do szkoły poza powiatem zajmuje się INDYWIDUALNIE – w takim przypadku uczeń powinien dostarczyć do wychowawcy pisemną informację podpisaną przez rodzica do jakiej szkoły składa dokumenty – podając nazwę szkoły i miejscowość.
 W przypadku ucznia, który składa dokumenty TYLKO do szkoły poza powiat Kwidzyna nie uczestniczy w rekrutacji na terenie powiatu kwidzyńskiego i CAŁĄ REKRUTACJĄ do szkoły poza powiatem zajmuje się INDYWIDUALNIE – w takim przypadku uczeń powinien dostarczyć do wychowawcy pisemną informację podpisaną przez rodzica do jakiej szkoły składa dokumenty – podając nazwę szkoły i miejscowość.


Gimnazjum zajmuje się tylko rekrutacją do szkół z powiatu kwidzyńskiego

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna