stypendium dla każdego

Stypendium dla każdego - KLIKNIJ

Dobry start

Dobry start - KLIKNIJ

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji klas gimnazjalnych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019
Uczniowie wypełniają podanie w formie elektronicznej na stronie www.nabor.pcss.pl/kwidzyn następnie drukują wniosek (jeżeli uczeń nie może w domu, drukuje w czytelni) rodzic i uczeń podpisują, uczeń przynosi do wychowawcy do dnia 29.05.2018.
Komplet dokumentów będzie zawierał:
– Wniosek o przyjęcie do szkoły- podpisany przez rodzica i ucznia
– Kwestionariusz deklaracji Języków obcych- podpisany przez rodzica i ucznia (druk można odebrać u pedagoga, wychowawcy)
– Zaświadczenia w przypadku uczniów którzy we wniosku w kryterium uzupełniającym wpisali – TAK:
1. Wielodzietności (tzn. od trojga dzieci niepełnoletnich) – należy wypełnić oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (druk uczeń możne odebrać u pedagoga).
2. Samotnego wychowania – należy wypełnić oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka (druk można odebrać
u pedagoga) w przypadku rozwodu, separacji, śmierci jednego z rodziców należy dołączyć wyroku sądu o rozwodzie lub separacji lub akt zgonu oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia – czyli z adnotacją – „Za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis rodzica.
3. Niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności rodzica kandydata, rodzeństwa kandydata – należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia – czyli z adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis rodzica.
4. Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą (rodziny zastępcze) – oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia czyli z adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i czytelny podpis rodzica.
Należy również dostarczyć:
– zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty konkursów i olimpiad o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim oryginał bądź odpis poświadczony urzędowo lub kopia poświadczona za zgodność przez rodzica ucznia,
– opinię PPP w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica ucznia.
W przypadku uczniów, którzy wybierają liceum sportowe;
klasa sportowa – należy dostarczyć opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe(druk do odebrania u pedagoga lub strony LO2), zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, pisemną zgodę rodzica(druk do odebrania u pedagoga lub strony LO2).
klasa mundurowa – należy dostarczyć pisemną zgodę rodzica (druk do odebrania u pedagoga lub strony LO2), zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, opinię wychowawcy (druk do odebrania u pedagoga lub strony LO2).
W dniu 29.05.2018 o godz. 9:00 na stadionie lekkoatletycznym KCSiR przy ul. Sportowej 6 w Kwidzynie odbędzie się test sprawnościowy dla kandydatów do klasy sportowej, mundurowej.
Uczniowie do dnia 22.05.2018 muszą dostarczyć do pedagoga zaświadczenie lekarskie, zgodę rodzica na przystąpienie do testów sprawnościowych (druk do odebrania u pedagoga lub strony LO2).
W przypadku uczniów, którzy wybierają w branżowej szkole I stopnia KLASĘ WIELOZAWODOWĄ muszą dostarczyć zaświadczenie o praktyce u rzemieślnika zaświadczenie z Cechu Rzemiosł Różnych.
Na podaniu uczeń wpisuje szkoły według swoich preferencji, może umieścić 3 szkoły, i dowolną liczbę klas/oddziałów w zakresie tych 3 szkół.

WAŻNE

W przypadku osoby, która składa dokumenty również do szkoły poza powiat Kwidzyna w podaniu nie wpisuje tej szkoły i CAŁĄ REKRUTACJĄ do szkoły poza powiatem zajmuje się INDYWIDUALNIE – w takim przypadku uczeń powinien dostarczyć do wychowawcy pisemną informację podpisaną przez rodzica do jakiej szkoły składa dokumenty podając nazwę szkoły i miejscowość.
W przypadku ucznia, który składa dokumenty TYLKO do szkoły poza powiat Kwidzyna nie uczestniczy w rekrutacji na terenie powiatu kwidzyńskiego i CAŁĄ REKRUTACJĄ do szkoły poza powiatem zajmuje się INDYWIDUALNIE. W takim przypadku uczeń powinien dostarczyć do wychowawcy pisemną informację podpisaną przez rodzica do jakiej szkoły składa dokumenty – podając nazwę szkoły i miejscowość.
W przypadku uczniów którzy posiadają przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pewnych grup zawodowych koniecznie powinni skontaktować się z doradcą zawodowym w PPP w Kwidzynie, najlepiej wcześniej się umówić – tel. 279 21 19 w celu konsultacji, ewentualnie uzyskania tzw. opinii wspomagającej do kształcenia na odpowiednim kierunku w szkole ponadgimnazjalnej. Dotyczy to w szczególności uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym.
Na konsultacje powinni udać się, również uczniowie, którzy mają problem z wyborem odpowiedniego kierunku kształcenia, szkoły.
W przypadku wątpliwości, pytań, ukierunkowania w procedurze rekrutacyjnej pedagog Agnieszka Tynda na terenie szkoły zaprasza na konsultacje indywidualne.
Gimnazjum zajmuje się tylko rekrutacją do szkół z powiatu kwidzyńskiego

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna