Ważne daty

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18


29.05.2017 – dostarczenie przez ucznia kompletu dokumentów do wychowawcy.


8.05 – 14.06. 2017
– złożenie kompletu wniosków do szkoły ponadgimnazjajnej – składa pracownik gimnazjum.

23 – 27 czerwca – dostarczenie kopi świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu – składa pracownik gimnazjum.

7 lipca 2017 r. do godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

Na podstawie listy preferencji oraz liczby punktów system dokona przydziału. Informację o tym, do której klasy uczeń się dostał , znajdzie w Internecie, szkole pierwszego wyboru.

Od 7 do 11 lipca 2017 r. do godz. 15:00 wydanie przez szkołę ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie (dotyczy kandydatów do technikum szkoły branżowej I Stopnia). Uczeń musi odebrać z sekretariatu szkoły ponadgimnazlanej.

Od 10 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. do godz. 15:00 – dostarczenie osobiście przez ucznia lub rodzica oryginału świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu do szkoły ponadgimnazjalnej.

Do szkoły do której uczeń się dostał musi w tym terminie zanieś oryginał świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenie lekarskie w przypadku techniku, szkoły branżowej I stopnia. W ten sposób potwierdzi swoją wolę nauki w tej szkole.

14 lipca 2017 r. do godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń sprawdza czy jest na liście przyjętych szkoły do której dostarczył świadectwo oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Nabór uzupełniający

Od 11 lipca 2017 r. od godz. 9:00 do 28 lipca 2017 r. do godz. 15:00 – składanie przez kandydatów nieprzyjętych do wybranej szkoły, składanie kompletu wniosków do szkoły, które dysponują wolnymi miejscami.

Jeśli nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół, uczeń musi przejrzeć listę wolnych miejsc. Należy wybrać jedną z klas, w których są jeszcze wolne miejsca i iść do szkoły, do której należy ta klasa. W tej szkole składa się wniosek o przyjęcie do tej klasy wraz z kompletem dokumentów.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie

www.nabor.pcss.pl/kwidzyn

Dokumenty ucznia składane są do szkoły z pierwszego wyboru.

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna