stypendium dla każdego

Stypendium dla każdego - KLIKNIJ

Dobry start

Dobry start - KLIKNIJ

Projekt edukacyjny

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO PRZEZ UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH

§ 1

1. Projekt  Edukacyjny  jest  zespołowym,  planowanym  działaniem  uczniów,  mającym  na  celu  rozwiązanie  konkretnego  problemu, z  zastosowaniem  różnorodnych  metod.
2. Zakres  tematyczny  projektu  edukacyjnego  może  dotyczyć  wybranych  treści  nauczania  określonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  gimnazjum  lub  wykraczać  poza  te  treści.
3. Projekt edukacyjny  realizowany będzie  przez  zespół uczniów (liczący  od  5  do 7 uczniów) w klasie drugiej (a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać dokończona lub przesunięta nie później niż do zakończenia pierwszego okresu nauki w klasie trzeciej) i obejmie  następujące  działania:
a) wybranie  przy  pomocy  wychowawcy  tematu  projektu  edukacyjnego  przez  zespoły  uczniów,
b) określenie  celów  projektu  edukacyjnego  i  zaplanowanie  etapów  jego  realizacji,
c) wykonanie zaplanowanych  działań oraz publiczne  przedstawienie  rezultatów  projektu  edukacyjnego.
4. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
5. Ten  sam  temat  projektu  może  być  realizowany  przez  kilka  zespołów  uczniowskich.
6. W przypadku, o którym mowa w ust.4, uczeń lub jego rodzice wskazują temat projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 2

1. Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do kilku miesięcy.
2. Zakończeniem  projektu  jest  publiczna  prezentacja.  Termin prezentacji określa  dyrektor  szkoły  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną.

§ 3

1. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków.

§ 4

1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.
2. Rodzicom (opiekunom  prawnym) przekazuje się informację na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż w terminie do 15 września.

§ 5

1. Do  końca  czerwca  roku  poprzedzającego  rok  szkolny,  w  którym  uczniowie  będą  realizować  projekty edukacyjne  Rada  Pedagogiczna  ustala  ich  temat  przewodni lub tematy przewodnie w ramach  zespołów  przedmiotowych.
2. Podczas ustalania przewodniego tematu projektu edukacyjnego  lub tematów  przewodnich w  ramach  zespołów  przedmiotowych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej.
3. W terminie do końca października roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny, nauczyciele wspólnie  w  ramach  zespołów  przedmiotowych  ustalają zestaw tematów projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym.

§ 6

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
2. W  przypadku  ustalenia  tematu  przewodniego  przez  Radę  Pedagogiczną  dyrektor  szkoły   może  powołać  szkolnego  koordynatora   projektów.
3. W  przypadku  ustalenia  tematów  przewodnich  w  zespołach  przedmiotowych  koordynatorami  tych  projektów   są  koordynatorzy  zespołów  przedmiotowych.
4. Do zadań szkolnego koordynatora projektów  i  koordynatorów  zespołów  przedmiotowych należy:
a) przydział  opiekunów  grup  uczniów  realizujących  projekty  oraz  nauczycieli,
b) udzielanie opiekunom i  nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,
c) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów,
d) przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny,
e) nadzór nad dokumentacją projektów,
f) przygotowanie  propozycji  i  pomoc  w  organizacji   prezentacji  projektów.

§ 7

1. Za  realizację  projektów  z  uczniami  odpowiedzialni  są  opiekunowie.
2. Opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
a) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu
b) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt
c) monitorowanie jego realizacji
d) pomoc  w  przygotowaniu  prezentacji
e) dokonanie  ewaluacji  i oceny  projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację.

3. Nauczyciele – w zakresie swoich kompetencji – są zobowiązani do udzielenia wsparcia w  realizacji projektów zespołowi projektowemu, który za pośrednictwem opiekuna projektu zwróci się o pomoc, a także  na prośbę opiekuna projektu, biorą udział  w jego  ocenie.

§ 8

1. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu:
a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego
b) prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, dotyczących w szczególności:

wyboru tematu i grupy projektowej przez zespoły  uczniów  monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

przekazywania informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

c) komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
d) dokonywanie zapisów  dotyczących  realizacji przez uczniów projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkuszach  ocen  i świadectwach).

§ 9

1. Do  zadań  uczniów  należy  realizacja  projektu  edukacyjnego  i  publiczne  przedstawienie  jego  rezultatów. Uczniowie  nie  mogą  zmieniać  zespołu  projektowego  w  trakcie  realizacji  projektu.
2. Publiczne  przedstawienie  rezultatów  projektu  może  mieć  formę:
a) Albumu  ilustrowanego  zdjęciami, wykresami, szkicami, mapkami, relacjami  pisemnymi.
b) Plakatu  lub  serii  plakatów, collage, inna  forma  plastyczna.
c) Broszura, ulotka, gazetka.
d) Prezentacja  doświadczenia przygotowanego i  wykonanego przez  uczniów.
e) Raport z  przeprowadzonego  badania.
f) Prezentacja multimedialna, strona  internetowa.
g) Model zjawiska, makieta z opisem.
h) Relacja  z  publicznej  debaty.
i) Przedstawienie  teatralne, inscenizacja.
j) Inne.

§ 10

1. W   szkole  tworzy  się  następującą  dokumentację związaną  z  realizacją  projektów  edukacyjnych w  danym roku  szkolnym:
a) Lista  projektów  na  dany  rok  szkolny.
b) Lista  grup  projektowych  oraz  temat  projektu  edukacyjnego  realizowanego  przez  grupę.
c) Karty  Projektów  Edukacyjnych  zawierające:

Skład  zespołu  uczniowskiego  (nazwisko i imię  oraz  podpis).

Nazwisko,  imię oraz  podpis  opiekuna.

Temat   projektu.

Cel  projektu.

Harmonogram  realizacji  projektu  zawierający  listę  głównych  zadań, ich  wykonawców  i  ramy  czasowe  prowadzenia  tych  działań.

Krótka  ewaluacja  projektu (podsumowanie).

Ocena  indywidualna  uczniów  zakończona  stwierdzeniem „zaliczył  lub  nie zaliczył projekt  edukacyjny”.

2. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

§ 11

1. Dyrektor  szkoły  może  zwolnić  z  realizacji  projektu  edukacyjnego  uczniów:
a)  spełniających  obowiązek  szkolny  i  obowiązek  nauki  poza  szkołą,
b)  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim,
c)  z  dysfunkcjami  na  wniosek   opiekunów  prawnych,
d)  w  trakcie  realizacji  projektu  z  przyczyn  losowych.

§12

1.  Informacje  o  udziale  ucznia  w  realizacji  projektu  edukacyjnego  oraz  jego  temat  wpisywane  będą  na  świadectwie  ukończenia  szkoły.

§13

1.  Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/18

Lp. Nazwisko i imię TEMAT
1. Barakat Agnieszka English borrowings in every day Polish.
2. Buchowiecka Dorota Baśnie i legendy okolic Kwidzyna – książeczka dla najmłodszych.
3. Ciepielewska Małgorzata Błogosławiona Dorota – patronka Kwidzyna.
4. Gola Elżbieta Dogoterapia
5. Grodecka Anna Chemia na talerzu
6. Jarzyńska Jadwiga Jan Paweł II – spotkanie z młodymi
7. Grzędzicka Małgorzata Bożonarodzeniowe choinki
8. Hajdukiewicz Andrzej Historia i osiągnięcia piłki ręcznej w szkole.
9. Kalińczak Mariola Olimpiady specjalne
10. Kapuścińska Maria Chochlik humanistyczny
11. Kosecka Grażyna Atrakcje turystyczne Polski.
12. Kowalczuk Wioletta Odnawialne źródła energii – nadzieja ekologicznego świata
13. Leśniewska Elżbieta Bajki Krasickiego – teatr cieni
14. Lipska Elżbieta Twierdzenie Pitagorasa na przełomie wieków.
15. Małkiewicz Jolanta Zabytki Kwidzyna
16. Moos Beata Mój ulubiony bohater literacki
17. Muchlińska-Palak Iwona Zdrowy styl zycia
18. Nowak Anna Dopalacze? Nie biorę!
19. Obód Piotr Rebusy matematyczne
20. Parafiniuk Agnieszka Liczba Π – Ludolfina
21. Reszczyńska Krzysztofa Wybitni przedstawiciele malarstawa europejskiego
22. Rosińska Andżelina LITTLE RED RIDING HOOD-PRESENTATION
23. Rudnik Joanna Pierwsza pomoc przedmedyczna
35. Stanikowska Katarzyna Chochlik humanistyczny
25. Szarłan Marzena Wolontariat to też aktywność
25. Szumowski Jarosław Polskie tradycje kawaleryjskie na Pomorzu./ Ziemia Kwidzyńska jako tygiel kulturowy./ Śladami Związku Polaków w Niemczech w Kwidzynie./ Jaki zawód wybrać?
27. Tynda Agnieszka Odkrywamy świat zawodów
28. Warczak Zbigniew Moja klasa w procentach

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna