stypendium dla każdego

Stypendium dla każdego - KLIKNIJ

Dobry start

Dobry start - KLIKNIJ

Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY:

„Polak Polakowi bratem!”

„Pięć Praw Polaków uchwalonych na Kongresie w Berlinie dnia 6 marca 1938 r.”

W Gimnazjum Nr 3 im Znaku Rodła:

– Kształcimy i wychowujemy uczniów odpowiedzialnych za siebie i innych członków społeczności szkolnej.

– Zapewniamy uczniom wszechstronny rozwój osobisty w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, etycznym, moralnym i duchowym.

– Rozwijamy w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

– Kształtujemy wśród uczniów postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, aby umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, nauczycieli i rodziców.

– Propagujemy zdrowy styl życia wśród uczniów i ich rodziców.

– Uczymy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz umiejętności życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duch przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych w odniesieniu do „Pięciu Prawd Polaków”.

WIZJA SZKOŁY:

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, innowacyjną placówką przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczy ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój.

Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje.

Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami i członkami swojej „małej ojczyzny” z poszanowaniem kultury i tradycji. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

nasze certyfikaty

Konto Rady Rodziców

Prosimy o dobrowolne 30 zł wpłaty na następujące konto bankowe: 41830000090016928630000010 PBS w Kwidzynie z dopiskiem imienia i nazwiska oraz klasy dziecka. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły wpłata może być dokonana tylko raz.

Poczta szkolna